JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - nabavka toplog obroka

Poziv za dostavljanje ponuda - nabavka toplog obroka

NARUČILAC:

GRADSKO GROBLjE JK a.d. BANjA LUKA, Rade Radića bb 78 000 Banja Luka

 

VRSTA POSTUPKA NABAVKE:

Postupak nabavke na koju se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

PREDMET NABAVKE:

Nabavka usluge: ugostiteljske usluge – obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u „Gradskom groblju" JK a.d. Banjaluka

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ: „Gradsko groblje" JK a.d. Banjaluka

Adresa: Rade Radića bb 78 000 Banja Luka

IDB: 4400873890005

Telefon: 051/216-412

Faks: 051/216-437

Web adresa: www.ggroblje.com

1.2. Podaci o licima zaduženim da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osobe: Željka Šurlan i Dejan Kurtinović

Telefon: 051/216-412

Faks: 051/216-437

e-mail: javnenabavke@ggroblje.com

 

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE:

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku: Pružanje usluga obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene u „Gradskom groblju" JK a.d. Banjaluka.

2.1 Predmet javne nabavke su ugostiteljske usluge – usluga dostavljanja pripremljene hrane (oznaka iz JRJN 55520000-1) u svrhu obezbjeđivanja toplog obroka za zaposlene.

Usluge će se pružati u objektima „Gradskog groblja" JK a.d. Banjaluka na dvije lokacije: Radna jedinica Pobrđe Franca Šuberta 11 i Centralno gradsko groblje Banjaluka u naselju Vrbanja Rade Radića bb. Posluživanje hrane će biti u objektima pripremljenim za tu namjenu. Dostava toplog obroka vrši se svakog dana u tri smjene na obe lokacije, jer „Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka radi svaki dan (što podrazumijeva i vikend), te ima dežurne radnike 24 sata dnevno.Trebovanje za dostavljnje količine obroka i vrijeme dostave, biće dostavljene dan ranije, zbog specifičnosti obavljana djelatnosti (pogrebna djelatnost).

Specifikacija hrane koja je predmet ponude je sastavni dio Obrasca za cijenu ponude. U ovaj obrazac unosi se cijena jednog dnevnog obroka ponuđenog do 4,50 KM sa PDV –om na osnovu koje će biti izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača.

2.2 Izvršenje usluga će se vršiti sukcesivno u periodu od godinu dana, a plaćanje će se vršiti nakon izvršene usluge prema ponudi ponuđača, a na osnovu ispostavljene fakture, u roku od 30 dana.

2.3 Mjesto izvršenja usluge: u salama za ručavanje u objektima „Gradskog groblja" JK a.d. Banjaluka na dvije lokacije: Radna jedinica Pobrđe Franca Šuberta 11 i Centralno gradsko groblje Banjaluka u naselju Vrbanja Rade Radića bb.

2.4 Ovaj poziv je objavljen na web stranici ugovornog organa.

 

3 SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

a) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude - usluge, koja je data u dokumentaciji zahtjeva za dostavljanje ponude.

b) Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenama bez uračunatog PDV-a,i cijenom sa uračunatim PDV-om izraženo u KM, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji za

c) Dokaz (dokument) o registraciji u relevantnom profesionalnom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojim se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet ove nabavke.

Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona. Ponuđači trebaju da dostave slijedeći dokaz: Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica ili rješenje o dozvoli obavljanja djelatnosti za preduzetnike.

 

4 KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA:

- Najniža cijena po jednom dnevnom obroku tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

5 NAČIN PODNOŠENjA PONUDE I ROK:

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom Naručioca i dokumentacijom za predmetnu nabavku, u prilogu. Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, ovjerenoj pečatom, na adresu: „Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka, Rade Radića bb 78 000 Banja Luka, (u daljem tekstu: adresa Naručioca) i to najkasnije do 17.06.2016. godine, do 12,00 sati, sa naznakom:

„PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELjSKIH USLUGA BROJ: 1569/16 – NE OTVARAJ".

Na poleđini (prikladnom mjestu) pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača.

Ponuda mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponude, može sa sigurnošću uvrditi da se prvi put otvara. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Blagovremenim se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponude prispjele na Protokol Naučioca, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene ponuđaču, uz naznaku da su neblagovremeno prispjele.

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmjeni, dopuni ili povuče svoju ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude, na način koji je određen za podnošenje ponuda, na adresu Naručioca: „Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka, Rade Radića bb 78 000 Banja Luka:

„IZMJENA/DOPUNA/POVLAČENjE PONUDE ZA NABAVKU UGOSTITELjSKIH USLUGA BROJ:1569/16 – NE OTVARAJ"

 

6 MJESTO, VRIJEME I NAČIN OTVARANjA PONUDA:

Naručilac će nakon isteka roka za prijem ponuda izvršiti otvaranje i analizu istih i obavijestiti će ponuđače o ishodnu postupka nabavke te Odluku objaviti na svojoj web stranici.

Ugovorni organ će cijeneći predmet nabavke i podnesene ponude cijeniti potrebu provođenja pregovora.

 

7 PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti dokumentaciju za učešće u postupku do 16.06.2016. godine. Dokumentacija se može preuzeti uz pismeni zahtjev u prostorijama Uprave Društva, Rade Radića bb.

 

8 PRAVNA ZAŠTITA

Postupak pravne zaštite provodiće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama u BiH.

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Pretraživanje