JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Gradsko groblje" JK a.d. Banjaluka

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ( Sl.glasnik RS br.75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (Sl.gl.RS br.41/03), člana 52. Statuta "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka (prečipćen tekst) i Odluke o kriterijumima za izbor članova Nadzornog odbora Društva, Skupština akcionara "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka na 3.vanrednoj sjednici, održanoj 29.07.2016.godine r a s p i s u j e

 

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje
članova Nadzornog odbora "Gradsko groblje" JK a.d. Banjaluka

I Skupština akcionara raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora, od čega dva kao predstavnike Grada Banja Luka.

II Nadležnost Nadzornog odbora propisana je članom 7. Zakona o javnim preduzećima i članom 55. Statuta Društva.

III Mandat Nadzornog odbora Društva je četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

IV Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterijume i uslove:

Opšti uslovi

1. Da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. Da su stariji od 18 godina;
3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
4. Da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH ili entiteta u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog Konkursa;
5. Da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u Nadzornom odboru Društva;
6. Da se ne vodi krivični postupak;
7. Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH;
8. Da nisu članovi nekog drugog upravnog odbora, nadzornog odbora ili odbora za reviziju.

Posebni uslovi

1. VSS-(VII stepen), tehničkog ili društvenog smjera;
2. Najmanje 4 godine radnog iskustva u struci;
3. Poznavanje procesa rada Društva.

V Sukob interesa

Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti izabrana lica koja obavljaju dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba intersa kako je to propisano odredbama:
- član 5. Zakona o sukobu interesa ( Sl.gl.RS br.34/02 );
- član 13. Zakona o javnim preduzećima ( Sl.gl.RS br.75/04 i 78/11 );
- član 5. Zakona o Ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( Sl.gl.RS br.41/03 ).
VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu za Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- biografiju sa podacima o kretanju u službi;
- ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi;
- uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, ako nije trajno);
- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);
- uvjerenje o radnom stažu-iskustvu.

Kao dokaz iz IV-opšti uslovi- tačka 4,5., 7. i 8. i za V, kandidati su dužni dostaviti pismenu izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

VII OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srpske'', dnevnom listu ''Glas Srpske'' i na internet stranici Društva.

VIII ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od poslednje objave.
Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno, putem pošte, na adresu – Ul. Rade Radića bb Banja Luka, sa naznakom – ''Komisija za izbor članova Nadzornog odbora''.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Jelena Simić

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 21.09.2017

 

14:00 Kezija Milan

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02375-600.jpg

Pretraživanje