JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS br.75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o Ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( Sl.gl.RS br.41/03 ), člana 98. Statuta Društva (prečišćen tekst) i Odluke Nadzornog odbora "Gradskog groblja"JK a.d. Banjaluka broj: 2712/15 od 25.09.2015.god., Nadzorni odbor "Gradskog groblja"JK a.d. Banjaluka r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju

"Gradsko groblje" JK a.d. Banjaluka

I - Osnov

Nadzorni odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju "Gradskog groblja"JK a.d. Banjaluka.

II - Nadležnost

Nadležnost, obaveze i odgovornost članova Odbora za reviziju utvrđeni su Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i drugim aktima Društva.

III - Mandat

Član Odbora za reviziju imenuje se do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan Odbor za reviziju "Gradskog groblja"JK a.d. Banjaluka , u skladu sa Zakonom o Ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Statutom Društva.

IV – Standardi i kriterijumi

OPŠTI USLOVI:

1. Da su državljani Republike Srpske,odnosno BiH;

2. Da su stariji od 18 godina;

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH ili entiteta u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog Konkursa;

5. Da nisu osuđivani za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova člana Odbora za reviziju Društva;

6. Da se ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH;

8. da nemaju finansijski i drugi interes u Društvu.

POSEBNI USLOVI:

1. VSS - diplomirani ekonomista;

2. Pet (5) godina radnog iskustva u struci;

3. Posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti Odbora za reviziju.

4. Posjedovanje Licence ovlašćenog računovođe ili Licence ovlašćenog revizora.

V SUKOB INTERESA:

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano odredbama:

- član 5. Zakona o sukobu interesa ( Sl.gl.RS br.34/02 );

- član 13. Zakona o javnim preduzećima ( Sl.gl.RS br.75/04 i 78/11 );

- član 5. Zakona o Ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske

( Sl.gl.RS br.41/03 ).

VI POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu za Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- biografiju sa podacima o kretanju u službi;

- ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi;

- uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca );

- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci );

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

- uvjerenje o radnom stažu-iskustvu u struci.

- ovjerena kopija Licence ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog revizora.

Kao dokaz iz III-opšti uslovi - tačka 4,5. i 7. i tačka V-Sukob interesa, kandidati su dužni dostaviti potpisane i ovjerene pismene izjave.

VII OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srpske'' i u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

VIII ROK I MJESTO ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je četrnaest dana od posljednje objave.

Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno, putem pošte, na adresu – Ul.Rade Radića bb, Banja Luka, sa naznakom – ''Prijava za izbor član Odbora za reviziju "Gradskog groblja"JK a.d. Banjaluka".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Broj: 2713/15

Dana: 25.09.2015.god.

 

                                                                           PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

                                                                    Nebojša Arbutina

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 21.09.2017

 

14:00 Kezija Milan

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02407-600.jpg

Pretraživanje