JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

JAVNI KONKURS za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ( Sl.glasnik RS br.75/04 i 78/11), člana 8. Zakona o Ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske  (Sl.gl.RS br.41/03), člana 52. Statuta  "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka (prečipćen tekst) i  Odluke o kriterijumima za izbor članova Nadzornog odbora Društva, Skupština akcionara "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka na 5. godišnjoj sjednici, održanoj 16.06.2015.godine  r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora "Gradskog groblja" JK a.d.  Banjaluka

I Nadležnost Nadzornog odbora propisana je članom 7. Zakona o javnim preduzećima i članom 55. Statuta Društva.

II Član Nadzornog odbora imenuje se na mandat na koji je imenovan Nadzorni odbor "Gradskog groblja"JK a.d. Banjaluka.

III Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterijume i uslove:

Opšti uslovi

1. Da su državljani republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Da su stariji od 18 godina;

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH ili entiteta u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog Konkursa;

5. Da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u Nadzornom odboru Društva;

6. Da se ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi

1. VSS-dipl.ekon.,dipl.pravnik,dipl.inž.građ.,dipl.inž.maš., dipl.inž.tehnolog;

2. Najmanje 4 godine radnog iskustva u struci;

3. Poznavanje procesa rada Društva.

IV Sukob interesa

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti izabrana lica koja obavljaju dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba intersa kako je to propisano odredbama:

- član 5. Zakona o sukobu interesa ( Sl.gl.RS br.34/02 );

- član 13. Zakona o javnim preduzećima ( Sl.gl.RS br.75/04 i 78/11 );

- član 5. Zakona o Ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( Sl.gl.RS br.41/03 ).

V Potrebna dokumenta

Uz prijavu za javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- biografiju sa podacima o kretanju u službi;

- ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi;

- uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- uvjerenje o radnom stažu-iskustvu.

Kao dokaz iz IV-opšti uslovi- tačka 4,5. i 7. i za V, kandidati su dužni dostaviti pismenu izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

VI OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Javni konkurs će biti objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srpske'', dnevnom listu ''Glas Srpske'' i na internet stranici Društva.

VII ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od poslednje objave.

Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno, putem pošte, na adresu – Ul. Rade Radića bb Banja Luka, sa naznakom – ''Komisija za izbor članova Nadzornog odbora''.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                  SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                               Jelena Simić


Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 21.09.2017

 

14:00 Kezija Milan

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02464-600.jpg

Pretraživanje