JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

Izvještaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaj za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

 

 

 

"ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК А.Д.,

БАЊА ЛУКА

 

Финансијски извјeштаји

за годину која се завршава

31. децембра 2013. гoдине и

Извјeштај независног рeвизoра


 "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК А.Д., БАЊА ЛУКА

 

САДРЖАЈ

                                                                                                                                           Страна

Извјeштај нeзависнoг рeвизoра                                                                                               1 - 3

Финансијски извјештаји:

Извјештај о укупном резултату                                                                                                 4

Извјештај о финансијском положају                                                                                         5

Извјeштај o прoмјeнама на капиталу                                                                                         6

Извјештај о новчаним токовима                                                                                               7

Напoмeнe уз финансијскe извјeштајe                                                                                 8 - 30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА

 

 

Скупштини акционара и Надзорном одбору друштва "Градско гробље" ЈК а.д., Бања Лука

Обавили смо ревизију приложених финансијских извјештаја (страна 4 до 30) јавног комуналног акционарског друштва "Градско гробље", Бања Лука (у даљем тексту "Друштво"), који обухватају извјештај о финансијском положају на дан 31. децембра 2013. године, и одговарајући извјештај о укупном резултату, извјештај о промјенама на капиталу, извјештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, и сумарни преглед значајних рачуноводствених политика и и друге објашњавајуће информације.

Одговорност руководства за финансијске извјештаје

Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извјештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске, и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извјештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске. Ови стандарди налажу да поступамо у складу са етичким захтјевима и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извјештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процјене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не и у циљу изражавања мишљења о ефективности интерних контрола привредног друштва. Ревизија такође, укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и адекватни за обезбјеђење основе за наше ревизијско мишљење.

 (наставља се)


 

ИЗВЈEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА

 

Скупштини акционара и Надзорном одбору друштва "Градско гробље" ЈК а.д., Бања Лука

(наставак)

Основе за мишљење са резервом

Као што је наведено у напоменами 16 уз финансијске извјештаје, некретнине, постројења и опрема на дан 31. децембар 2013. године износе 1.166.828 Конвертибилних марака. На дан састављања приложених финансијских извјештаја, руководство Друштва није анализирало вриједности нематеријалих улагања, некретнина, постројења и опреме приказаних у финансијским извјештајима у складу са МРС 36 – "Умањење вриједности имовине", у циљу утврђивања потенцијалног обезврјеђења нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме до датума састављања приложених финансијских извјештаја. Сходно претходно наведеном, нисмо се могли увјерити у исказану вриједност нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме на дан 31. децембар 2013. године.

Као што је објелодањено у напоменама 3.9 и 23 уз финансијске извјештаје, Друштво је извршило обрачун и укалкулисавање у својим финансијским извјештајима садашње вриједности акумулираних права запослених на отпремнине, који одлазе у пензију у 2013. години у износу од 4.751 Конвертибилну марку, тако да укупна резервисања за отпремнине на дан 31. децембар 2013. године износе 13.909 Конвертибилних марака. Друштво није извршило обрачун садашње вриједности акумулираних права свих запослених на отпремнине, као што се то захтјева по МРС 19 - ''Примања запослених''. На основу презентоване документације, нисмо могли да се увјеримо у додатне потенцијалне ефекте резервисања по наведеном основу у финансијским извјештајима Друштва за годину која се завршава на дан 31. децембар 2013. године.

Мишљење са резервом

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у пасусу Основе за мишљење с резервом, финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима финансијске позиције јавног комуналног акционарског друштва "Градско гробље", Бања Лука на дан 31. децембар 2013. године, и њене финансијске успјешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске.

 

 (наставља се)


 

ИЗВЈEШТАЈ НEЗАВИСНOГ РEВИЗOРА

 

Скупштини акционара и Надзорном одбору друштва "Градско гробље" ЈК а.д., Бања Лука

(наставак)

 

Скретање пажње

Неизражавајући додатно модификовано мишљење на финансијске извјештаје, скрећемо пажњу на следеће:

1.       Као што је објелодањено у напомени 29 уз финансијске извјештаје, на дан 31. децембра 2013. године потенцијалне обавезе по судским споровима у којима је Друштво тужена страна износе 13.036 Конвертибилних марака, не укључујући ефекте потенцијалних затезних камата. Руководство Друштва сматра да исходи наведених спорова неће имати материјално значајан утицај на финансијске извјештаје Друштва у будућности, те Друштво није извршило резервисања у финансијским извјештајима за 2013. годину по основу потенцијалних губитака који могу проистећи из судских спорова.

2.       Друштво је за годину која се завршава на дан 31. децембар 2013. године, не узимајући у обзир ефекте на финансијске извјештаје које могу имати питања изнијета у основама за уздржавајуће мишљење, исказало нето губитак у износу од 144.776 Конвертибилних марака, чиме укупан акумулирани губитак на дан 31. децембар 2013. године износи 178.410 Конвертибилних марака. Затим, на дан 31. децембар 2013. године, краткорочне обавезе су веће од краткорочне имовине Друштва за износ од 3168.225 Конвертибилних марака. Руководство Друштва сматра да остварени неативни ефекти пословања, уз узимајући у обзир и основну активност Друштва, не доводе до угрожавања начела сталности пословања.

Брчко,

27. фебруар 2014. године                                                                                  Овлашћени ревизор

                                                                                                                        Драган Микеревић


ИЗВЈЕШТАЈ О УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ - БИЛАНС УСПЈЕХА

За годину која се завршава 31. децембра 2013. године

(У Конвертибилним маркама)

Напомена

Година која се завршава 31. децембра 2013.

 

Година која

се завршава

31. децембра 2012.

Пословни приходи

 

 

Приходи од продаје

5

2.433.109

2.540.091

Смањење вриједности залиха учинака

17

(32.837)

(17.373)

Остали пословни приходи

6

12.975

21.488

2.413.247

2.544.206

Пословни расходи

 

 

Набавна вриједност продате робе

(507.081)

(607.287)

Трошкови материјала, горива и енергије

7

(265.064)

(278.273)

Трошкови зарада, накнада зарада и

   остали лични расходи

8

(1.415.490)

(1.431.068)

Трошкови амортизације

16

(127.579)

(158.043)

Трошкови резервисања

(4.751)

(7.818)

Индиректни порези и доприноси

(10.936)

(10.640)

Остали пословни расходи

9

(168.006)

(211.676)

(2.498.907)

(2.704.805)

Пословни губитак

 

 

(85.660)

(160.599)

Финансијски приходи/(расходи)

 

 

 

Финансијски приходи

10

234

324

Финансијски расходи

10

(10.221)

(12.654)

(9.987)

(12.330)

Остали приходи/(расходи)

 

 

 

Остали приходи

11

4.126

12.605

Остали расходи

12

(46.238)

(28.433)

(42.112)

(15.828)

Нематеријални приходи/(расходи) из

   ранијих година

 

 

 

Приходи из ранијих година

416

677

Расходи из ранијих година

13

(7.433)

(27.483)

(7.017)

(26.806)

Губитак прије опорезивања

 

 

(144.776)

(215.563)

Порез на добитак

14

-

-

Нето губитак периода

 

 

(144.776)

(215.563)

 

 

 

Остали укупни резултат

 

 

-

-

 

 

 

Укупни резултат за период

 

 

(144.776)

(215.563)

Зарада по акцији

 

 

 - Основна зарада по акцији

15

(0,3460)

(0,5152)

Напoмeнe на нарeдним странама

 чинe саставни диo oвих финансијских извјeштаја.

Руководство Друштва je усвојило финансијске извјештаје Друштва дана 27. фебруара 2014. године

Потписано у име Друштва,

Недељко Милаковић                                                      Милан Јованић

Директор                                                                             Помоћник директора за финансијско комерцијалне послове


 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ - БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. дeцeмбра 2013. гoдинe

(У Кoнвeртибилним маркама)

 

Напомена

 

31. децембар

2013.

31. децембар

2012.

АКТИВА

 

 

Стална имовина

 

 

Нематеријална улагања

16

3.400

6.326

Некретнине, постројења и опрема

16

1.166.828

1.277.879

Средства културе

585

585

1.170.813

1.284.790

Обртна имовина

 

 

Залихе и дати аванси

17

189.963

305.006

Купци

18

286.575

265.872

Друга потраживања и АВР

19

21.638

22.461

Готовина и еквиваленти готовине

21

22.960

67.524

 

 

 

521.136

660.863

 

 

 

Укупна актива

 

 

1.691.949

1.945.653

ПАСИВА

 

 

Капитал

22

 

Акцијаки капитал

418.443

418.443

Законске резерве

-

3.298

Ревалоризационе резерве

302.376

302.376

Акумулирани губитак

(178.410)

(36.932)

542.409

687.185

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе

 

 

Дугорочна резервисања

23

 

29.491

34.039

Разграничени приход

24

 

305.978

314.672

Дугорочне обавезе

25

 

124.680

58.766

 

 

 

460.149

407.477

 

 

 

Краткорочне обавезе

 

 

Текуће доспијеће дугорочних обавеза

25

75.502

63.275

Примљени аванси

26

26.669

71.451

Добављачи

27

398.845

542.906

Остале краткорочне обавезе и ПВР

28

188.375

173.293

 

 

 

689.391

850.991

Укупна пасива

 

 

1.691.949

1.945.653

 

Напoмeнe на нарeдним странама

 чинe саставни диo oвих финансијских извјeштаја.


 

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

За годину која се завршава 31. децембра 2013. године

(У Конвертибилним маркама)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцијски

капитал

Законске

резерве

 

Ревалоризац-

ионе резерве

 

Акумулирани

губитак

Укупно

 

Стање, 1. јануар 2012. године,

418.443

3.166

302.376

178.763

902.748

Пренос на законске резерве

-

132

-

(132)

-

Нето губитак периода

-

-

-

(215.563)

(215.563)

Стање, 31. децембар 2012. године

418.443

3.298

302.376

(36.932)

687.185

Покриће губитка

-

(3.298)

-

3.298

-

Нето губитак периода

-

-

-

(144.776)

(144.776)

Стање, 31. децембар 2013. године

418.443

-

302.376

(178.410)

542.409

                  

 

Напoмeнe на нарeдним странама

 чинe саставни диo oвих финансијских извјeштаја.


 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

За годину која се завршава 31. децембра 2013. године

(У Конвертибилним маркама)

 

Година која се завршава 31. децембра 2013.

 

Година која

се завршава

31. децембра 2012.

Новчани токови из пословних активности

Приливи од продаје и примљени аванси

1.527.635

1.426.866

Остали приливи из редовног пословања

1.241.014

1.512.882

Одливи за набавке сировина, трошкове и дате авансе

(1.145.117)

(1.126.138)

Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и осталих личних примања

(1.415.491)

(1.430.799)

Одливи по основу камата

(10.221)

(11.770)

Одливи по основу осталих дажбина

(324.972)

(204.790)

Нето (одлив)/прилив готовине из пословних активности

(127.152)

166.251

Новчани токови из активности инвестирања

Прилив од камата

220

84

Набавке некретнина, постројења и опреме

(13.613)

(41.234)

 

Нето одлив готовине из активности инвестирања

(13.393)

(41.150)

Новчани токови из активности финансирања

Прилив по основу дугорочних финансијских обавеза

150.000

30.000

Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза

-

13.020

Одливи по основу дугорочних кредита

(47.215)

(87.585)

Одливи по основу финансијског лизинга

(6.804)

(34.522)

Нето прилив/(одлив) готовине из активности финансирања

95.981

(79.087)

Нето (одлив)/прилив готовине у току године

(44.564)

46.014

Готовина и еквиваленти готовине на почетку године

67.524

21.510

Готовина и еквиваленти готовине на крају године

22.960

67.524

Напoмeнe на нарeдним странама

чинe саставни диo oвих финансијских извјeштаја.


1.         ОСНИВАЊЕ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

"Градско гробље" јавно комунално акционарско друштво Бања Лука основано је 1966. године као вишеконфесионално и атеистичко, као друштво које је од друштвеног интереса за град Бања Луку.

Рјешењем Основног суда у Бањој Луци U/I–70/97 од 29. јануара 1997. године, као акт којим је Друштво основано наводи се Одлука Скупштине општине Бања Лука број
12-12-69/90 од 29. марта 1990. године, док се у прилогу 2 уз Рјешење, као капитал Друштва наводи "имовина према пописним листама на дан 31. децембра 1996. године", без номиналне вриједности, уз назнаку "до висине средстава".

У току 2000. године, Дирекција за приватизацију Републике Српске је Рјешењем број
01-SP-960-2/99 од 28. августа 2000. године утврдила власничку структура Друштва, и то 61,65% државног капитала и 38,35% акцијског капитала. У наведеном акту Дирекције за приватизацију назначено је да је номинална вриједност акцијског капитала интерних акиционара на дан 31. децембра 1992. године била 210.897.821 динара, а државног капитала 339.012.264 динара или укупно 549.910.085 динара. Ово Рјешење Дирекције како се наводи, има карактер трајног књиговодственог документа који се укључује код израде почетног биланса стања.

Увјерењем Инвестиционо - развојне банке Републике Српске број 10-297-4/08 од
2. јуна 2010. године, прерачуном вриједности капитала исказаног у динарима из Рјешења Дирекције за приватизацију Републике Српске, утврђена је ова вриједност капитала по почетном билансу на дан 30. јуна 1998. године у износу од 418.443 Конвертибилне марке.

Рјешењем Окружног привредног суда Бања Лука број 057-0-Reg-12-000337 од 10. априла 2012. године извршена је промјена назива Друштва, тако да се назив Друштва Основно државно комунално јавно предузеће "Градско гробље"мијења у "Градско гробље" јавно комунално акционарско друштво Бања Лука.

Основна дјелатност Друштва је пружање погребних услуга, продаја погребне опреме и израда надгобних споменика.

Сједиште Друштва је у улици Симе Матавуља 8 у Бањој Луци.

На дан 31. децембра 2013. године Друштво је имало 78 запослених радника (31. децембра 2012. године – 80 запослених радника).


2.         OСНOВE ЗА САСТАВЉАЊE И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈEШТАЈА И РАЧУНOВOДСТВEНИ МEТOД

 

2.1.             Основе за састављање и презентацију финансијских извјештаја

 

Финансијски извјештаји Друштва су састављени у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске. Приложени финансијски извјештаји су припремљени по начелу набавне вриједности.

Финансијски извјештаји Друштва су приказани у формату прописаном Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (''Службени гласник РС'', број 79/09), Правилником о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (''Службени гласник РС'', број 84/09 и 120/11), као и Правилником о садржини и форми образаца извјештаја о промјенама на капиталу (''Службени гласник РС'', број 84/09).

Износи у финансијским извјештајима у прилогу су изражени у Конвертибилним маркама (КМ). Конвертибилна марка представља званичну извјештајну валуту у Републици Српској.

Друштво је приликом састављања извјештаја о токовима готовине за пословну 2013. годину користило директни метод извјештавања о токовима готовине.

Друштво је у састављању ових финансијских извјештаја примјењивало рачуноводствене политике образложене у напомени 3 уз финансијске извјештаје, које су засноване на рачуноводственим и пореским прописима Републике Српске.

 

Прописи, стандарди и тумачења на снази у текућем периоду

Дана 8. априла 2009. године Народна скупштина Републике Српске је усвојила Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, који регулише састављање и ревизију финансијских извјештаја за привредне субјекте у Републици Српској, а који се примјењују од 1. јануара 2010. године. Према Закону, правна лица са сједиштем у Републици Српској су обавезна да своје финансијске извјештаје састављају у потпуној сагласности са МСФИ и МРС, почевши од 1. јануара 2010. године. Наиме, на основу одредби Закона, сва правна лица са сједиштем у Републици Српској су у обавези да у потпуности примјењују Међународне рачуноводствене стандарде (МРС), односно Међународне стандарде финансијског извјештавања (МСФИ), Међународне стандарде ревизије (МСР), Кодекс етике за професионалне рачуновође и пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна федерација рачуновођа (IFAC), на финансијске извјештаје за периоде који почињу 1. јануара 2010. године.

До дана састављања приложених финансијских извјештаја, званично преведени и објављени стандарди и тумачења у Републици Српској су стандарди (издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде) и тумачења (ИФРИЦ, издата од стране Одбора за тумачење међународних рачуноводствених стандарда) објављена до 1. јануара 2009. године. Стандарди и тумачења који су били у примјени су:

МСФИ 1

-

Прва примјена Међународних стандарда финансијског извјештавања;

МСФИ 2

-

Плаћање на бази акција;

МСФИ 3

-

Пословне комбинације;

МСФИ 4

-

Уговори о осигурању;

МСФИ 5

-

Стална средства намијењена за продају и обустављена пословања;


 

2.         ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

 

2.1.       Основе за састављање и презентацију финансијских извјештаја (наставак)

 

Прописи, стандарди и тумачења на снази у текућем периоду (наставак)

МСФИ 6

-

Истраживање и процјењивање минералних ресурса;

МСФИ 7

-

Финансијски инструменти: објелодањивања;

МСФИ 8

-

Сегменти пословања

МРС 1

-

Презентација финансијских извјештаја;

МРС 2

-

Залихе;

МРС 7

-

Извјештај о  токовима готовине;

МРС 8

-

Рачуноводствене политике , промјене рачуноводствених процјена и

   грешке;

МРС 10

-

Догађаји након датума билансирања;

МРС 11

-

Уговори о изградњи;

МРС 12

-

Порез на добит;

МРС 16

-

Некретнине, постројења и опрема;

МРС 17

-

Лизинг;

МРС 18

-

Приходи;

МРС 19

-

Примања запослених;

МРС 20

-

Рачуноводствено обухватање државних донација и објављивање државне помоћи;

МРС 21

-

Ефекти промјена курсева страних валута;

МРС 23

-

Трошкови позајмљивања;

МРС 24

-

Објављивања о повезаним странама;

МРС 26

-

Рачуноводствено обухватање и извјештавање о пензионим плановима;

МРС 27

-

Консолидовани и одвојени финансијски извјештаји;

МРС 28

-

Улагања у придружена предузећа;

МРС 29

-

Финансијско извјештавање у хиперинфлаторним привредама;

МРС 31

-

Удјели у заједничким подухватима;

МРС 32

-

Финансијски инструменти: презентација;

МРС 33

-

Зараде по акцији;

МРС 34

-

Периодично финансијско извјештавање;

МРС 36

-

Умањење вриједности имовине;

МРС 37

-

Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства;

МРС 38

-

Нематеријална средства;

МРС 39

-

Финансијски инструменти: признавање и мјерење;

МРС 40

-

Инвестивционе некретнине; и

МРС 41

-

Пољопривреда.

 

2.2.             Упоредни подаци

Друштво је као упоредне податке приказало извјештај о укупном резултату, извјештај о промјенама на капиталу и извјештај о новчаним токовима за годину која се завршава
31. децембра 2012. године, односно извјештај о финансијском положају на дан 31. децембар 2012. године. Приходи и расходи из ранијих година настли усљед грешака су кумулативно оцијењени као нематеријални, и њихови ефекти су исказани у извјештају о укупном резултату за годину која се завршава 31. децембра 2013. године

 

2.3.             Сталност пословања

Друштво саставља своје финансијске извјештаје у складу са начелом сталности пословања.


3.         ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

 

3.1.             Нематеријална улагања

На дан извјештаја о финансијском положају нематеријална улагања се састоје од купљених софтвера. Нематеријална улагања су исказана пo набавнoј вријeднoсти, умањeна за исправку вријeднoсти и укупне евентуалне акумулиране губитке усљед умањења вриједности. Набавну вријeднoст чини вријeднoст пo фактури дoбављача укључујући царине, порезе који се не могу рефундирати и све друге трoшкoвe дoвoђeња срeдства у стањe функциoналнe приправнoсти. Набавна вриједност умањена је за све примљeне пoпусте и/или рабате.

 

3.2.       Некретнине, постројења и опрема

 

Некретнине, постројења и опрема су исказани по набавној вриједности, односно процијењеној вријeднoсти умањеној за исправку вриједности и евентуалне акумулиране губитке усљед обезвређења.

Набавну вриједност некретнина, постројења и опреме чини вриједност по фактури добављача, увећана за зависне трошкове и трошкове довођења средстава у стање функционалне приправности, умањена за било које трговинске попусте и рабате.

Друштво је, ради свођења вриједности капитала, а сами тим и вриједности некретнина, постројења и опреме исказаних у пословним књигама Друштва на њихову фер тржишну вриједност, ангажовало овлашћеног независног процјењивача који је, са стањем на дан
31. децембра 2010. године извршио процјену вриједности. Процјена вриједности некрентина, постројења и опреме је извршена методом нето вриједности.

Под некретнинама, постројењима и опремом сматрају се она средства чији је очекивани корисни вијек употребе дужи од једне године.

Добит која настане приликом расходовања некретнина, постројења и опреме књижи се у корист осталих пословних прихода. Губитак настао приликом отуђивања некретнина, постројења и опреме књижи се на терет осталих пословних расхода.

 

 

3.3.       Амортизација

 

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се пропорционалном методом, током вијека корисне употребе.

Корисни вијек употребе и стопе амортизације појединих група некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања, који је служио као основа за обрачун амортизације у 2013. години је следећи:

Стопа амортизације (%)

 

Вијек трајања (година)

Нематеријална улагања

20%

5

Грађевински објекти

1,4% - 50%

2 - 70

Производна опрема

6,7% - 50%

2 - 15

Моторна возила

15,8% - 50%

2 – 6,3

Намјештај

6,7% - 50%

2 - 15

Рачунари и рачунарска опрема

12,5% - 50%

2 - 8

Остала опрема

6,7% - 50%

2 - 15


 

3.                   ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.4.       Обезвређење вриједности имовине

 

На дан извјештаја о финансијском положају, руководство Друштва анализира вриједности нематеријалних улагања и некретнина, постројења и опреме приказане у финансијским извјештајима. Уколико постоји индикација да за неко нематеријално улагање, односно некретнину, постројење и опрему, постоји обезвређење, надокнадиви износ те имовине се процјењује како би се утврдио износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства процијењен као нижи од вриједности исказане у финансијским извјештајима, вриједност средства исказаног у финансијским извјештајима се смањује до своје надокнадиве вриједности.

 

Обезвређење се признаје као трошак текућег периода и евидентира у оквиру осталих пословних расхода.

Ако се касније поништи обезвређење, вриједност средства приказана у финансијским извјештајима се повећава до промијењене процјене надокнадивог износа, али тако да повећана вриједност приказана у финансијским извјештајима не прелази износ који би био приказан да се у протеклим годинама није рачунало обезвређење. Поништење обезвређења се рачуна као приход текућег периода.

3.5.       Залихе

Залихе се евидентирају по нижој од набавне вриједности и нето продајне вриједности. Нето продајна вриједност је цијена по којој залихе могу бити продате у нормалним условима пословања након умањења цијене за трошкове продаје.

Вриједност залиха материјала, резервних дијелова, алата и инвентара се утврђује на основу метода просјечне набавне цијене. Набавна вриједност укључује вриједност по фактури добављача, транспортне и зависне трошкове. Алат и инвентар се отписује 100% приликом издавања у употребу.

Вриједност готових производа укључује све директне трошкове производње, као и припадајући дио трошкова погонске режије.

3.6.       Финансијски инструменти

 

Финансијска средства и обавезе се евидентирају у извјештају о финансијском положају Друштва, од момента када је Друштво уговорним одредбама везано за инструмент.

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла.


 

3.                   ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.6.       Финансијски инструменти (наставак)

 

Учешћа у капиталу

 

Учешћа у капиталу друштава који немају котирану тржишну цијену на активном тржишту почетно се одмјеравају по њиховој набавној вриједности. Накнадна одмјеравања се врше умањењем набавне вриједности за обрачунати износ умањења вриједности.

Учешћа у капиталу друштава који имају котирану тржишну цијену на активном тржишту се евидентирају по набавној вриједности. Накнадна одмјеравања се врше ревалоризацијом по фер вриједности.

Потраживања од купаца и друга потраживања

Потраживања од купаца признају се по њиховој номиналној вриједности. Исправка вриједности потраживања врши се на терет расхода у извјештају о укупном резултату на основу процјене руководства о њиховој вјероватној наплативости.

Друга потраживања састоје се од потраживања за преплаћене порезе, порез на додату вриједност, потраживања од запослених и остала потраживања.

 

Готовински еквиваленти и готовина

Готовински еквиваленти и готовина укључују готовину у благајни, депозите код комерцијалних банака, као и високо ликвидна средства која се могу брзо конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик од промјене вриједности.

 

Финансијске обавезе

 

Финансијске обавезе обухватају обавезе за финансијски лизинг, краткорочне финансијске обавезе, краткорочне обавезе из пословања и остале обавезе.

Финансијске обавезе се иницијално признају у износу примљених средстава. Након почетног признавања, финансијске обавезе се мјере у износу по коме је обавеза почетно призната умањене за отплате главнице, увећане за износе капитализованих камата и умањене за било који отпис одобрен од стране повјериоца. Обавезе по основу камата на финансијске обавезе се евидентирају на терет финансијских расхода у периоду на који се односе и приказују у оквиру осталих краткорочних обавеза.

 

3.7.       Финансијски лизинг

 

Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом на Друштво преносе у највећој мјери сви ризици и користи које произилазе из власништва над средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.

Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се признају у извјештају о финансијском положају Друштва по садашњој вриједности минималних рата лизинга утврђених на почетку периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у извјештај о финансијском положају као обавеза по финансијском лизингу.


 

3.         ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.8.       Дугорочна резервисања

Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као резултат прошлих догађаја и када је вјероватно да ће одлив ресурса који стварају економске користи бити потребан да се измири обавеза и када се може поуздано процијенити износ обавезе.

Кретања на дугорочним резервисањима у току 2013. године су приказана у напомени 23 уз финансијске извјештаје.

3.9.       Бенефиције за запослене

 

a) Порези и доприноси за обезбјеђење социјалне сигурности запослених

 

У складу са домаћим прописима и усвојеном рачуноводственом политиком, Друштво је обавезно да уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају примјеном специфичних, законом прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних фондова. Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе.

 

б) Обавезе по основу отпремнина

 

У складу са Законом о раду Друштво је обавезно да запосленима при одласку у пензију исплати отпремнине у висини од три мјесечне плате остварене од стране запосленог или три просјечне мјесечне плате у Друштву, у односу шта је за запосленог повољније.

На основу МРС 19 ''Накнаде запосленима'' захтијева се обрачун и укалкулисавање садашње вриједности акумулираних права запослених на отпремнине за одлазак у пензију. На дан 31. децембра 2013. године Друштво је извршило обрачун и укалкулисавање у својим финансијским извјештајима садашње вриједности акумулираних права запослених на отпремнине, који одлазе у пензију у 2014. години, у износу од 4.751 Конвертибилну марку, тако да укупна резервисања за отпремнине на дан 31. децембар 2013. године износе 13.909 Конвертибилнх марака. (напомена 23).

 

3.10.     Разграничени приходи

 

Разграничени приходи се односе на приходе разграничене по основу примљених (донираних) некретнина од стране Града Бања Лука. Укидање одложених прихода и пренос у приходе текуће године врши се у висини обрачунате годишње амортизације донираних некретнина, постројења и опреме, а у складу са МРС 20 ''Рачуноводство државних донација и објелодањивање државне помоћи''. Кретање на раграниченом приходу по основу примљених донација у току периода приказано је у напомени 24 уз финансијске извјештаје.

3.11.     Приходи

Приходи од продаје производа, роба и услуга су приказани по фактурној вриједности, умањеној за попусте и порез на додату вриједност. Приход од накнаде за одржавање гробних мјеста, због немогућности процјењивања прилива економске користи, Друштво признаје у тренутку наплате.


3.         ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.12.     Трошкови текућег одржавања и оправки

Трошкови текућег одржавања и оправки некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања исказани су у извјештају о укупном резултату у стварно насталом износу.

3.13.     Прерачунавање девизних износа

Пословне промјене настале у страној валути су прерачунате у конвертибилне марке по званичном курсу који је важио на дан пословне промјене.

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан извјештаја о финансијском положају, прерачунати су у Конвертибилне марке по званичном курсу који је важио на тај дан.

Нето позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној валути и приликом прерачуна позиција извјештаја о финансијском положају исказаних у страној валути књижене су у корист или на терет извјештаја о укупном резултату као добици или губици по основу курсних разлика.

3.14.     Порези и доприноси

 

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на добит, а који се примјењује почевши од 1. јануара 2007. године. Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава примјеном прописане пореске стопе од 10% на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износ добитка прије опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, односно умањења за улагања у опрему која се користи непосредно за обављање властите производне дјелатности извршене у току године, а у складу са пореским прописима Републике Српске.

Порески прописи Републике Српске не предвиђају могућност да се порески губици из текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.

 

Одложени порез на добит

Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према извјештају о финансијском положају, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе потраживања и обавеза у извјештају о финансијском положају и њихове књиговодствене вриједности. Важеће пореске стопе на дан извјештаја о финансијском положају или пореске стопе које су након тог дана ступиле на снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добитак. Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска потраживања се признају за све одбитне привремене разлике и ефекте пореских губитака и пореских кредита, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до којег ће вјероватно постојати опорезиви добитак од којег се пренијети порески губитак и кредити могу умањити.

 

Порези и доприноси који не зависе од резултата

Порези и доприноси који не зависе од резултата представљају плаћања према важећим републичким и општинским прописима ради финансирања разних комуналних и републичких потреба. Ови порези и доприноси укључени су у оквиру осталих пословних расхода.


3.         ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.14.     Порези и доприноси (наставак)

 

Порез на додату вриједност

Законом о порезу на додату вриједност уведена је обавеза и регулисан је систем плаћања пореза на додату вриједност (ПДВ) на територији Босне и Херцеговине, почевши од
1. јануара 2006. године, чиме је замијењен систем опорезивања примјеном пореза на промет производа и услуга.

 

3.15.     Правична (фер) вриједност

 

Пословна политика Друштва је да објелодани информације о правичној вриједности оних средстава и обавеза за које постоје званичне тржишне информације и у случајевима када се правична вриједност значајно разликује од књиговодствене вриједности. Правична вриједност за ове потребе се дефинише као вриједност по којој се средство може реализовати, или обавеза измирити, на добровољној бази између субјеката који су упознати са стањем тих средстава, односно обавеза. Не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у условима купопродаје финансијских инструмената пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Сходно томе, у таквом окружењу није могуће поуздано утврдити правичну вриједност. По мишљењу руководства Друштва, износи у финансијским извјештајима одражавају правичну вриједност која је у датим околностима највјеродостојнија и најкориснија за потребе извјештавања.

 

4.                   ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЈЕНЕ

 

Презентација финансијских извјештаја захтјева од руководства коришћење најбољих могућих процјена и разумних претпоставки, које имају ефекта на презентоване вриједности средстава и обавеза и објелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извјештаја, као и прихода и расхода у току извјештајног периода. Ове процјене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања финансијских извјештаја, а будући стварни резултати могу да се разликују од процијењених износа.

Основне претпоставке које се односе на будуће догађаје и остале значајне изворе неизвјесности при давању процјене на дан биланса стања, која носи ризик са могућим исходом у материјално значајним корекцијама садашње вриједности средстава и обавеза у наредној финансијској години представљене су у даљем тексту:

Процијењени корисни вијек некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања

Одређивање корисног вијека некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања је засновано на историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и промјенама економских и индустријских фактора. Адекватност процијењеног преосталог корисног вијека некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања се анализира годишње, или гдје год постоји индиција о значајним промјенама одређених претпоставки.


 

 

4.         ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЈЕНЕ (наставак)

 

Обезвређење вриједности средстава

 

На дан извјештаја о финансијском положају, руководство Друштва анализира вриједности средстава приказане у финансијским извјештајима. Уколико постоји индикација да за неко средство постоји обезвређење, надокнадиви износ тог средства се процјењује како би се утврдио износ обезвређења. Уколико је надокнадиви износ неког средства процијењен као нижи од вриједности исказане у финансијским извјештајима, вриједност средства исказаног у финансијским извјештајима се смањује до своје надокнадиве вриједности.

 

Исправка вриједности потраживања

Исправка вриједности за сумњива и спорна потраживања је обрачуната, на основу процијењених губитака усљед немогућности купца да испуне неопходне обавезе. Процјена руководства је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитним способностима наших купаца и промјенама у условима продаје, приликом утврђивања адекватности исправке вриједности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултујућим будућим наплатама. Руководство вјерује да није потребна додатна исправка вриједности потраживања, изузев резервисања већ приказаних у финансијским извјештајима.

 

Резервисања

 

Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као резултат прошлих догађаја и када је вјероватно да ће одлив ресурса који стварају економске добити бити потребан да се измири обавеза и када се може поуздано процијенити износ обавезе.

 

Одложена пореска средства/обавезе

 

Одложена пореска средства/обавезе призната су на све неискоришћене пореске губитке/добитке до мјере до које је извјесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака/губитака довољан да се неискоришћени порески губици/добици могу искористити. Значајна процјена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава/обавеза која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих опорезивих добитака/губитака и стратегије планирања пореске политике.


5.               ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Приходи од продаје:

 - робе

862.983

1.045.726

 - учинакаа

1.570.126

1.494.365

2.433.109

2.540.091

6.               ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Активиррање сопствених учинака

4.053

-

Рефундације боловања запослених

-

2.614

Приходи од укидања разграничених прихода

8.694

8.694

Остали приходи

228

10.180

12.975

21.488

 

7.               ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Трошкови материјала за израду

188.521

194.934

Трошкови осталог материјала

16.546

21.323

Трошкови горива

35.565

36.453

Трошкови енергије

24.432

25.563

 

 

265.064

278.273


8.               ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Бруто зараде

1.316.454

1.349.166

Остали лични расходи

99.036

81.902

 

 

1.415.490

1.431.068

 

 

9.               ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Трошкови услуга на изради учинака

9.483

47.175

Трошкови ПТТ услуга

19.638

23.562

Остали транспортни трошкови

6.803

2.402

Трошкови услуга одржавања

40.340

31.682

Тррошкови рекламе и пропаганде

253

14.853

Трошкови непроизводних услуга

19.254

17.505

Репрезентација

9.636

12.623

Трошкови премија осигурања

6.756

9.448

Трошкови осталих производних услуга

20.052

22.498

Платни промет

7.014

4.250

Чланарине

200

660

Остали нематеријални трошкови

28.577

25.018

168.006

211.676


10.           ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Финансијски приходи:

Приходи од камата

221

84

Позитивне курсне разлике

13

181

Остали финансијски приходи

-

59

 

234

324

Финансијски расходи

Расходи камата

(10.221)

(11.770)

Негативне курсне разлике

-

(884)

(10.221)

(12.654)

(9.987)

(12.330)

11.           ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Вишкови

150

1.697

Наплаћена исправљена потраживања

-

8.645

Укидање дугорочних резервисања

3.910

2.263

Остали приходи

66

-

4.126

12.605

 

 

12.           ОСТАЛИ РАСХОДИ

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Губици по основу расходовања и мањка опреме

11

933

Исправка вриједносит потраживања

44.092

24.924

Остали расходи

2.135

2.576

46.238

28.433


 

 

13.           РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Отпис залиха

22.471

Остали расходи из ранијих година

7.433

5.012

7.433

27.483

 

14.           ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

У Конвертибилним маркама

За годину која се завршава
31. децембра

2013.

 

2012.

 

 

 

Губитак, прије опорезивања

(144.776)

(215.563)

Порез на добитак по стопи од 10%

(14.478)

(21.556)

Непризнати приходи и расходи

1.632

(884)

Порез на добитак

-

-

15.           ЗАРАДА И ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈИ

У Конвертибилним маркама

 

Година која се завршава

31. децембра

2013.

 

2012.

Губитак обрачунског периода

(142.641)

(215.563)

Просјечан пондерисан број издатих акција

418.443

418.443

Зарада по акцији (основна)

(0,3409)

(0,5152)

 


 

16.           НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

 

У Конвертибилним маркама

 

 

Грађевински објекти

 

 

 

 

Опрема

 

Некретнине, постројења и опрема у припреми

 

Укупно

Нематеријална улагања

Набавна вриједност

Стање, 1. јануар 2012. године

1.009.225

467.103

-

1.476.328

14.630

Исправка грешака из ранијих година

-

34.822

34.822

-

Набавке у току периода

8.584

32.652

-

41.236

-

Пренос са залиха

-

19.852

-

19.852

-

Расходовања

-

(3.236)

-

(3.236)

-

Стање 31.децембар 2012. године

1.017.809

551.193

-

1.569.002

14.630

Усаглашења са помоћном евидецијом

2.393

(2.393)

-

-

-

Набавке у току периода

-

-

13.613

13.613

-

Активирања

2.985

10.628

(13.613)

-

-

Расходовања и мањкови

(306)

(33)

-

(339)

-

Стање 31.децембар 2013. године

1.022.881

559.395

-

1.582.276

14.630

 

Исправка вриједности

Стање, 1. јануар 2012. године

35.743

58.986

-

94.729

5.378

Исправка грешака из ранијих година

-

43.580

-

43.580

-

Амортизација у току периода

36.910

118.207

-

155.117

2.926

Продаја

-

-

-

-

-

Расходовања

-

(2.303)

-

(2.303)

-

Стање 31.децембар 2012. године,

72.653

218.470

-

291.123

8.304

 

Усаглашења са помоћном евидецијом

768

(768)

-

-

Амортизација у току периода

35.537

89.116

-

124.653

2.926

Расходовања и мањкови

(306)

(22)

-

(328)

-

Стање 31.децембар 2013. године,

108.652

306.796

-

415.448

11.230

 

Садашња вриједност

 - 31. децембар 2013. године

914.229

252.599

-

1.166.828

3.400

 - 31. децембар 2012. године

945.156

332.723

-

1.277.879

6.326

Књиговодствена садашња вриједост опреме дате под хипотеку на дан 31. децембар 2013. године износи 83.746 Конвертибилних марака. Поред наведеног, књиговодствена садашња вриједост опреме набављене путем финансијског лизинга који није у потуности доспиона наплату на дан 31. децембар 2013. године износи 16.867 Конвертибилних марака.

17.           ЗАЛИХЕ И ДАТИ АВАНСИ

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Материјал

43.477

43.144

Алат и инвентар

-

6.425

Готови производи

26.986

59.823

Роба

98.114

187.143

Дати аванси за залихе и услуге

150.063

137.148

318.640

433.683

Минус:

Исправка вриједности датих аванса за залихе и услуге

(128.677)

(128.677)

189.963

305.006


 

 

18.           КУПЦИ

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Потраживања од купаца:

 - у земљи

462.774

397.979

 - из иностранства

80

80

462.854

398.059

минус: исправка вриједности потраживања

(176.279)

(132.187)

286.575

265.872

 

 

19.           ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА И АВР

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Потраживања од запослених

6.895

5.584

Остала потраживања

14.743

16.877

21.638

22.461

20.           ИСПРАВКА ВРИЈЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА

 

У Конвертибиним маркама

Дати аванси

 

Купци

Укупно

Стање 1.јануар 2012. године

134.687

109.898

244.585

Исправка вриједности на терет

   расхода текуће године

-

24.924

24.924

Налаћена исправљена потраживања

(6.010)

(2.635)

(8.645)

Стање, 31. децембра 2012. године

128.677

132.187

260.864

Исправка вриједности на терет

   расхода текуће године

-

44.092

44.092

Стање, 31. децембра 2013. године

128.677

176.279

304.956


21.           ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ ГОТОВИНЕ

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Текући рачуни у домаћој валути

19.463

62.900

Благајна у домаћој валути

1.809

-

Девизни рачун

1.688

4.624

22.960

67.524

22.           КАПИТАЛ

Акцијски капитал

"Градско гробље" јавно комунално акционарско друштво Бања Лука основано је 1966. године као вишеконфесионално и атеистичко, као друштво које је од друштвеног интереса за град Бања Луку.

У току 2000. године, Дирекција за приватизацију Републике Српске је Рјешењем број
01-SP-960-2/99 од 28. августа 2000. године утврдила власничку структура Друштва, и то 61,65% државног капитала и 38,35% акцијског капитала. Увјерењем Инвестиционо - развојне банке Републике Српске број 10-297-4/08 од 2. јуна 2010. године, прерачуном вриједности капитала исказаног у динарима из Рјешења Дирекције за приватизацију Републике Српске, утврђена је ова вриједност капитала по почетном билансу на дан 30. јуна 1998. године у износу од 418.443 Конвертибилне марке, и то у омјеру 257.972 Конвертибилне марке или 61,65% државног капитала и 160.471 Конвертибилну марку или 38,35% акцијског капитала.

На дан 31. децембар 2010. године од стране независног процјењивача, извршена је процјена капитала.

Рјешењем Окружног привредног суда Бања Лука број 057-0-Reg-12-000337 од 10. априла 2012. године извршена је регистрација акционарског капитала у наведеном износу, као и промјена назива Друштва, тако да се назив Друштва Основно државно комунално јавно предузеће "Градско гробље"мијења у "Градско гробље" јавно комунално акционарско друштво Бања Лука.

Законске резерве

Законске резерве представљају издвајања из расподјеле добити, и то у висини 5% од добити текуће године, док резерва не достигне утврђену сразмјеру према основном капиталу, а најмање 10% основног капитала. Уколико се законске резерве смање, морају се допунити до прописаног износа.

Ревалоризационе резерве

 

Ревалоризационе резереве се односе на повећање вриједности некретнина, постројења и опреме на основу процјене вриједности капиталан урађене од стране независног процјенитеља на дан 31. децембар 2010. године.


23.           ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

 

У Конвертибилним маркама

 

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Резервисања за трошкове у гарантном року

15.582

23.092

Отпремнине запослених

13.909

10.947

 

29.491

34.039

Дугорочна резервисања за трошкове у гарантном року са стањем на дан 31. децембра 2013. године у укупном износу од 15.582 Конвертибилне марке цјелокупно се односе на резервисања за гаранције дате купцима за отклањање евентуалних недостатака у гарантном периоду.

Резевисања за отпремнине запослених са стањем на дан 31. децембра 2013. године у укупном износу од 13.909 Конвертибилних марака се односи на укалкулисану садашњу вриједности акумулираних права запослених на отпремнине, који одлазе у пензију.

Кретања на угорочним резервисањима у пословној 2013. и 2012. години су била следећа:

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Стање, 1. јануар

34.039

29.823

Резервисања за отпремнине запослених

4.751

7.818

Искоришћење резервисања за отпремнине

(1.789)

(1.339)

Укидање резервисања за трошкове у гарантном року

(3.910)

(2.263)

Искоришћење резервисања за трошкове у гарантном року

(3.600)

-

Стање, 31. децембар

29.491

34.039

24.           РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОД

 

У Конвертибилним маркама

 

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Разграничени приход

305.978

314.672

 

305.978

314.672


24.        РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОД (наставак)

Разграничени приход на дан 31. децембар 2013. године у износу од 305.978 Конвертибилне марке се односи на разграничени приход по основу примљених (донираних) некретнина од стране Града Бања Лука. Укидање одложених прихода и пренос у приходе текуће године врши се у висини обрачунате годишње амортизације донираних некретнина, постројења и опреме, а у складу са МРС 20 - ''Рачуноводство државних донација и објелодањивање државне помоћи''.

Кретања на разграниченом приходу у пословној 2013. и 2012. години су била следећа:

 

У Конвертибилним маркама

Година која се завршава

31. децембра

2013.

2012.

Стање, 1. јануар

314.672

323.366

Укидање резервисања у корист текућег резултата

(8.694)

(8.694)

Стање, 31. децембар

305.978

314.672

25.           ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Дугорочни кредити

190.120

87.585

Финансијски лизинг

10.062

34.456

200.182

122.041

Минус:

 - дугорочних кредита

(69.745)

(39.176)

 - финансијског лизинга

(5.757)

(24.099)

(75.502)

(63.275)

124.680

58.766

Текуће доспјеће

Дугорочни дио

 

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Дугорочне обавезе по основу кредита:

 - НЛБ Развојна банка а.д., Бања Лука

35.937

39.176

12.222

48.409

 - Нова банка а.д., Бања Лука

33.808

-

108.153

-

 

69.745

39.176

120.375

48.409

Дугорочне обавезе по основу лизинга:

 - S-Leasing д.о.о, Сарајево

5.757

24.099

4.305

10.357

75.502

63.275

124.680

58.766


25.        ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак)

Дугорочне обавезе према са стањем на дан 31. децембра 2013. године у износу од 124.680 Конвертибилних марака (не укључујући текуће доспијеће дугорочних обавеза у износу од 75.502 Конвертибилне марке) се односе на обавезе по основу три уговора од дугорочном кредиту, и то:

·         Уговором број 5550000007163177 од 29. августа 2013. године, Нова банка а.д., Бања Лука је одобрила укупан износ од 150.000 Конвертибилних марака са годишњом ефективном каматном стопом од 8,97% годишње (годишња номинална каматном стопа од 8% годишње) Као средства обезбјеђења, Друштво је Банци дало у залог опрему чија књиговодствена садашња вриједност на дан 31. децембар 2013. године износи 62.714 Конвертибилних марака.

·         Уговором број 06-1120-2/10 од 14. јуна 2010. године, НЛБ Развојна банка а.д., Бања Лука је одобрила укупан износ од 110.000 Конвертибилних марака са каматном стопом обрачунатог на бази шестомјесечног ЕURIBOR-а увећаног за 7,5% годишње, и са роком доспијећа до 16. јуна 2015. године. Као средства обезбјеђења, Друштво је Банци дало 15 бланко мјеница.

·         Уговором број 06-1378-2/12 од 24. септембра 2009. године, НЛБ Развојна банка а.д., Бања Лука је одобрила укупан износ од 30.000 Конвертибилних марака са каматном стопом обрачунатог на бази шестомјесечног ЕURIBOR-а увећаног за 7,78% годишње, и са роком доспијећа до 25. септембра 2014. године. Као средства обезбјеђења, Друштво је Банци дало у залог опрему чија књиговодствена садашња вриједност на дан 31. децембар 2013. године износи 21.033 Конвертибилне марке.

Дугорочна обавезе према S-Leasing д.о.о, Сарајево са стањем на дан 31. децембра 2013. године у износу од 10.062 Конвертибилне марке се односе на обавезе по основу уговора о закупу опреме у виду финансијског лизинга број 01271/11 од 17. августа 2011. године за закуп електричног возила у износу од 22.770 Конвертибилних марака (еквивалент EUR: 11.642), са уговореном ефективном каматном стопом од 10,36% годишње, и са роком доспијећа до 2. августа 2015. године. Књиговодствена садашња вриједост опреме набављене путем финансијског лизинга на дан 31. децембар 2013. године износи 16.867 Конвертибилних марака.

Садашња вриједност будућих одлива по основу обавеза за лизинг, као и износ будућих одлива по периодима приказани су у сљедећој табели:

У Конвертибилним маркама

Збир минималних рата лизинга

Садашња вриједност минималних рата лизинга

31. децембар 2013.

 

31. децембар 2012.

31. децембар

2013.

 

31. децембар 2012.

Доспијева за плаћање:

До једне године

6.354

25.845

5.757

24.099

Од једне године до четири

   године

4.432

11.081

4.305

10.357

10.786

36.926

10.062

34.456

Минус будући трошкови

   финансирања

(724)

(2.470)

-

-

Садашња вриједност

   минималних рата лизинга

10.062

34.456

10.062

34.456

 

 

 

Укључено у финансијске извјештаје као:

 

 

 

Текућа доспјећа дугорочних кредита

5.757

24.099

Дугорочни кредити

4.305

10.357

 

 

10.062

34.456


25.        ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак)

Рочност доспјећа укупних дугорочних обавеза приказана је у наредној табели:

У Конвертибилним маркама

 

31. децембар 2013.

 

31. децембар 2012.

Текућа доспјећа дугорочних обавеза

75.502

63.275

Период:

 - између једне и двије године

53.142

42.239

 - између двије и три године

39.653

16.527

 - између три и четири године

31.885

-

Укупно дугорочни дио обавеза

124.680

58.766

200.182

122.041

 

26.           ПРИМЉНИ АВАНСИ

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Примљени аванси:

 - у земљи

26.669

71.451

26.669

71.451

 

27.           ДОБАВЉАЧИ

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Добављачи:

 - у земљи

397.412

541.212

 - из иностранства

1.433

1.694

398.845

542.906


 

 

28.           ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И ПВР

 

У Конвертибилним маркама

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

Обавезе за нето зараде и накнаде зарада

58.350

66.419

Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада

6.514

7.380

Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада

31.933

36.349

Обавезе према члановима управног и надзорног одбора

2.488

2.488

Обавезе за остала лична примања

36.564

10.270

Обавезе за камате

73

66

Обавезе за порез на добит

-

1.034

Обавезе за ПДВ

26.873

34.515

Остале обавезе

25.580

14.838

188.375

173.359

29.           СУДСКИ СПОРОВИ

 

Друштво се повремено јавља као тужиоц у споровима које води ради наплате својих потраживања, као и тужена страна у споровима које повјериоци воде ради наплате дуговања. На дан 31. децембра 2013. године Друштво је водило судске спорове ради наплате својих потраживања у износу од 145.466 Конвертибилних марака. Истовремено, процијењене потенцијалне обавезе по судским споровима у којима је Друштво тужена страна износе 13.036 Конвертибилних марака, не укључујући ефекте потенцијалних затезних камата. Крајњи исход ових спорова је неизвјестан. Руководство Друштва сматра да исходи наведених спорова неће имати материјално значајан утицај на финансијске извјештаје Друштва у будућности, те Друштво није извршило резервисања у финансијским извјештајима за 2013. годину по основу потенцијалних губитака који могу проистећи из судских спорова.

30.           ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Република Српска и Босна и Херцеговина тренутно имају више закона који регулишу разне порезе уведене од стране надлежних органа. Порези који се плаћају укључују порез на додату вриједност, порез на добитак и порезе на плате (социјалне порезе), заједно са другим порезима. Често постоје разлике у мишљењу међу државним министарствима и организацијама везано за правну интерпретацију законских одредби што може довести до неизвјесности и сукоба интереса. Пореске пријаве, заједно са другим областима законског регулисања (на примјер, питања царина и девизне контроле) су предмет прегледа и контрола од више овлашћених органа којима је законом омогућено прописивање јако строгих казни и затезних камата.

Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат изнијетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. У складу са Законом о Пореском поступку Републике Српске, период застарјелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од тренутка када је обавеза настала. Ове чињенице утичу да порески ризик у Републици Српској и Босни и Херцеговини буде значајнији од оног у земљама са развијенијим пореским системом.


31.           ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

 

 

 

31. децембар 2013.

31. децембар 2012.

EUR

1,9558

1,9558

USD

1,4190

1,4836

CHF

1,5954

1,6191Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 15.11.2018

 

13,00   Kutić Mirjana

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02380-600.jpg

Pretraživanje