JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

Bilans stanja

Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2013. godine

Matični broj:

1058924

Žiro računi:

562-100-80000145-29

Šifra djelatnosti:

9603

555-007-00561572-43

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

GRADSKO GROBLJE JK a.d.

Sjedište:

BANJA LUKA

JIB:

4400873890005

Bilans stanja

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2013. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun

Pozicija

Oznaka za AOP

Iznos na dan bilansa tekuće godine

Iznos na dan bilansa prethodne godine

Bruto

Ispravka vrijednosti

Neto (4-5)

1

2

3

4

5

6

7

AKTIVA

  A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)

001

1.598.157

427.344

1.170.813

1.284.790

01

    I  NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)

002

14.630

11.230

3.400

6.326

010

      1. Ulaganja u razvoj

003

0

011

      2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava

004

0

012

      3. Goodwill

005

0

014

      4. Ostala nematerijalna ulaganja

006

14.630

11.230

3.400

6.326

015 i 016

      5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi

007

0

02

    II  NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE
 (009 do 014)

008

1.582.942

416.114

1.166.828

1.277.879

020

      1. Zemljište

009

0

021

      2. Građevinski objekti

010

1.023.494

109.264

914.230

945.156

022

      3. Postrojenja i oprema

011

559.448

305.850

252.598

332.723

023

      4. Investicione nekretnine

012

0

027 i 028

      5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi

013

0

029

      6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

014

0

03

    III  BIOLOŠKA SREDSTVA I  SREDSTVA KULTURE (016 do 020)

015

585

0

585

585

030

      1. Šume

016

0

031

      2. Višegodišnji zasadi

017

0

032

      3. Osnovno stado

018

0

033

      4. Sredstva kulture

019

0

038 i 039

      5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi

020

0

04

    IV  DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)

021

0

0

0

0

040, dio 049

      1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica

022

0

041, dio 049

      2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica

023

0

042, dio 049

      3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima

024

0

043, dio 049

      4. Dugoročni krediti u zemlji

025

0

044, dio 049

      5. Dugoročni krediti u inostranstvu

026

0

045, dio 049

      6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

027

0

046, dio 049

      7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća

028

0

048, dio 049

      8. Ostali dugoročni finansijski plasmani

029

0

050

    V  ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

030

 

 

0

 

  B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)

031

826.091

304.956

521.135

660.863

10 do 15

    I  ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)

032

318.639

128.677

189.962

307.140

100 do 109

      1. Zalihe materijala

033

43.477

43.477

49.569

110 do 112

      2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga

034

0

120

      3. Zalihe gotovih proizvoda

035

26.986

26.986

59.823

130 do 139

      4. Zalihe robe

036

98.113

98.113

187.143

140 do 149

      5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

037

0

2.135

150 do 159

      6. Dati avansi

038

150.063

128.677

21.386

8.470

    II  KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)

039

507.452

176.279

331.173

353.723

20, 21, 22

      1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)

040

484.492

176.279

308.213

286.199

200, dio 209

        a) Kupci–povezana pravna lica

041

0

201, dio 209

        b) Kupci u zemlji

042

462.774

176.199

286.575

265.872

202, dio 209

        v) Kupci u inostranstvu

043

80

80

0

0

210 do 219

        g) Potraživanja iz specifičnih poslova

044

0

220 do 229

        d) Druga kratkoročna potraživanja

045

21.638

21.638

20.327

23

      2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)

046

0

0

0

0

230, dio 239

        a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima

047

0

231, dio 239

        b) Kratkoročni krediti u zemlji

048

0

232, dio 239

        v) Kratkoročni krediti u inostranstvu

049

0

233 i 234

        g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana

050

0

235, dio 239

        d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju

051

0

236, dio 239

        đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

052

0

237

        e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju

053

0

238, dio 239

        ž) Ostali kratkoročni plasmani

054

0

24

      3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)

055

22.960

0

22.960

67.524

240

        a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti

056

0

241 do 249

        b) Gotovina

057

22.960

22.960

67.524

270 do 279

      4. Porez na dodatu vrijednost

058

0

280 do 289, osim 288

      5. Aktivna vremenska razgraničenja

059

0

288

    III  ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

060

0

29

  V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

061

0

  G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)

062

2.424.248

732.300

1.691.948

1.945.653

880 do 888

  D. VANBILANSNA AKTIVA

063

0

  Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)

064

2.424.248

732.300

1.691.948

1.945.653

Grupa računa, račun

Pozicija

Oznaka za AOP

 

Iznos na dan bilansa tekuće godine

Iznos na dan bilansa prethodne godine

1

2

3

 

4

5

PASIVA

  A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)

101

 

 

542.409

687.185

30

    I  OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)

102

 

 

418.444

418.444

300

      1. Akcijski kapital

103

418.444

418.444

302

      2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću

104

303

      3. Zadružni udjeli

105

304

      4. Ulozi

106

305

      5. Državni kapital

107

306

      6. Ostali osnovni kapital

108

31

    II  UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL

109

320

    III  EMISIONA PREMIJA

110

dio 32

    IV  REZERVE (112+113)

111

 

 

0

3.297

321

      1. Zakonske rezerve

112

3.297

322

      2. Statutarne rezerve

113

330, 331 i 334

    V  REVALORIZACIONE REZERVE

114

302.376

302.376

332

    VI  NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

115

333

    VII  NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

116

34

    VIII  NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)

117

 

 

0

178.631

340

      1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina

118

178.631

341

      2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine

119

342

      3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima

120

343

      4. Neto prihod od samostalne djelatnosti

121

35

    IX  GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)

122

 

 

178.411

215.563

350

      1. Gubitak ranijih godina

123

33.634

351

      2. Gubitak tekuće godine

124

144.777

215.563

40

  B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)

125

 

 

335.469

348.711

400

    1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku

126

15.582

23.092

401

    2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

127

402

    3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite

128

403

    4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja

129

404

    5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih

130

13.909

10.947

405

    6. Ostala dugoročna rezervisanja

131

305.978

314.672

  V. OBAVEZE (133+142)

132

 

 

814.070

909.757

41, osim 418

    I  DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)

133

 

 

200.255

122.107

410

      1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

134

411

      2. Obaveze prema povezanim pravnim licima

135

412

      3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti

136

413 i 414

      4. Dugoročni krediti

137

190.120

87.585

415 i 416

      5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu

138

10.135

34.522

417

      6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

139

418

      7. Odložene poreske obaveze

140

419

      8. Ostale dugoročne obaveze

141

42 do 48

    II  KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)

142

 

 

613.815

787.650

42

      1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)

143

 

 

0

0

420 do 423

        a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti

144

424 i 425

        b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana

145

426

        v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

146

429

        g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze

147

43

      2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)

148

 

 

425.514

614.357

430

        a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije

149

26.669

71.451

431

        b) Dobavljači - povezana pravna lica

150

432 i 433

        v) Ostali dobavljači

151

398.845

542.906

439

        g) Ostale obaveze iz poslovanja

152

440 do 449

      3. Obaveze iz specifičnih poslova

153

450 do 458

      4. Obaveze za zarade i naknade zarada

154

153.992

127.269

460 do 469

      5. Druge obaveze

155

6.260

8.972

470 do 479

      6. Porez na dodatu vrijednost

156

26.673

34.514

48 osim 481

      7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

157

1.176

1.504

481

      8. Obaveze za porez na dobitak

158

0

1.034

49, osim 495

      9. Pasivna vremenska razgraničenja

159

495

      10. Odložene poreske obaveze

160

  G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)

161

 

 

1.691.948

1.945.653

890 do 898

  D. VANBILANSNA PASIVA

162

UKUPNA PASIVA

163

1.691.948

1.945.653

Banja Luka

Direktor

Dana28.2.2014.god.

Karanović Gordana

Nedeljko Milaković

lic.br.485/13


Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 15.11.2018

 

13,00   Kutić Mirjana

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02464-600.jpg

Pretraživanje