JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

Bilans uspjeha

Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

Matični broj:

01058924

Žiro računi:

Šifra djelatnosti:

96.03

562-100-80000149-25

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

555-007-00561572-43

Градско гробље ЈК а.д.

Sjedište:

Бања лука

JIB:

4400873890005

Bilans uspjeha

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun

Pozicija

Oznaka za AOP

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

4

5

A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

 

 

    I  POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)

201

2.413.247

2.535.512

60

      1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)

202

862.983

1.045.726

600

        a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima

203

601

        b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

204

862.983

1.045.726

602

        v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

205

61

      2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)

206

1.570.126

1.494.365

610

        a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima

207

611

        b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu

208

1.570.126

1.494.365

612

        v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu

209

62

      3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka

210

4.053

630

      4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka

211

631

      5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka

212

32.837

17.373,00

640 i 641

      6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju

213

642 i 643

      7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju

214

650 do 659

      8. Ostali poslovni prihodi

215

8.922

12.794

    II  POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)

216

2.498.906

2.704.805

500 do 502

      1. Nabavna vrijednost prodate robe

217

507.081

607.287

510 do 513

      2. Troškovi materijala

218

265.064

278.273

52

      3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)

219

1.415.490

1.431.068

520 i 521

        a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada

220

1.286.604

1.326.778

522 i 529

        b) Ostali lični rashodi

221

128.886

104.290

530 do 539

      4. Troškovi proizvodnih usluga

222

96.569

142.172

54

      5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)

223

132.330

165.861

540

        a) Troškovi amortizacije

224

127.579

158.043

541 do 549

        b) Troškovi rezervisanja

225

4.751

7.818

55 osim 555 i 556

      6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)

226

71.436

69.504

555

      7. Troškovi poreza

227

10.545

10.640

556

      8. Troškovi doprinosa

228

391

  B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)

229

0

0

  V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)

230

85.659

169.293

G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

66

    I  FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)

231

234

324

660

      1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica

232

661

      2. Prihodi od kamata

233

221

84

662

      3. Pozitivne kursne razlike

234

13

181

663

      4. Prihodi od efekata valutne klauzule

235

664

      5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja

236

669

      6. Ostali finansijski prihodi

237

59

56

    II  FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)

238

10.221

12.654

560

      1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica

239

561

      2. Rashodi kamata

240

10.221

11.770

562

      3. Negativne kursne razlike

241

884

563

      4. Rashodi po osnovu valutne klauzule

242

564

      5. Ostali finansijski rashodi

243

  D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238)

244

0

0

  Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238)

245

95.646

181.623

E. OSTALI PRIHODI I RASHODI

67

    I  OSTALI PRIHODI (247 do 256)

246

4.125

21.299

670

      1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

247

671

      2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina

248

672

      3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava

249

673

      4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja

250

674

      5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV

251

675

      6. Dobici po osnovu prodaje materijala

252

676

      7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka

253

150

1.697

677

      8. Naplaćena otpisana potraživanja

254

8.645

678

      9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi

255

679

      10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi

256

3.975

10.957

57

    II  OSTALI RASHODI (258 do 267)

257

46.239

28.433

570

      1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

258

933

571

      2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina

259

572

      3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava

260

573

      4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja

261

574

      5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV

262

575

      6. Gubici po osnovu prodatog materijala

263

576

      7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka

264

10

577

      8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika

265

578

      9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja

266

44.093

24.924

579

      10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi

267

2.136

2.576

  Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)

268

0

0

  Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)

269

42.114

7.134

I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE

68

    I  PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)

270

0

0

680

      1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja

271

681

      2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

272

682

      3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija

273

683

      4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija

274

684

      5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju

275

685

      6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe

276

686

      7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

277

687

      8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala

278

689

      9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine

279

58

    II  RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)

280

0

0

580

      1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja

281

581

      2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme

282

582

      3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija

283

583

      4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija

284

584

      5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

285

585

      6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe

286

586

      7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana

287

589

      8. Obezvrjeđenje ostale imovine

288

  J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)

289

0

0

  K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)

290

0

0

690 i 691

  L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

291

416

677

590 i 591

  LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

292

7.433

27.483

M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

    1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292)

293

0

0

    2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)

294

144.777

215.563

N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT

721

    1. Poreski rashodi perioda

295

dio 722

    2. Odloženi poreski rashodi perioda

296

dio 722

    3. Odloženi poreski prihodi perioda

297

NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA

    1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)

298

0

0

    2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)

299

144.777

215.563

UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)

300

2.418.022

2.557.812

UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)

301

2.562.799

2.773.375

723

  O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA

302

 

 

Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima

303

Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima

304

Obična zarada po akciji

305

Razrijeđena zarada po akciji

306

Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada

307

78

77

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca

308

78

77

U

Бања Луци

(M.P.)

Dana,

02.07.2014.год.

Lice sa licencom:

Гордана Карановић

Direktor:

Недељко Милаковић

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 15.11.2018

 

13,00   Kutić Mirjana

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02375-600.jpg

Pretraživanje