JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

2. GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA"GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 28.05.2013.godine, donio je Odluku, kojom saziva 2. GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA"GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 11.07.2013. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

 

 

''GRADSKO GROBLJE'' JK a.d.
BANJA LUKA
BROJ: 1217 /13
Dana: 29.05.2013.god.

Na osnovu člana 56. tačka 4. statuta "Gradskog groblja"JK a.d. Banja Luka i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 28.05.2013.godine, donio je Odluku, kojom

SAZIVA

2. GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA"GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 11.07.2013. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine: - komisije za glasanje, - zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.

2. Usvajanje Zapisnika sa 1.godišnje Skupštine akcionara održane 23.07.2012.godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012.godinu;

4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2012.godine i Izvještaja Nezavisnog revizora;

5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Društva za 2013.godinu;

6. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana rada i poslovanja Društva u periodu 2013. – 2015.godina;

7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i poslovanja za 2013.godinu;

8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2012.godini;

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Društvu. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "ZA", "PROTIV" prijedloga odluke ili je "UZDRŽAN" od glasanja sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika. Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: "Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka, ul.Sime Matavulja br.8 Banja Luka (Komisiji za glasanje), ili direktno na protokol (upravna zgrada), najkasnije do početka sjednice. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00-14.00 časova u upravnoj zgradi Društva, ul. Sime Matavulja br.8, počev od 11.06.2013.godine. Spisak dioničara koji sadrži podatke o vlasnicima, broju, i nominalnoj vrijednosti akcija, pribaviće se sa danom 01.07.2013.godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 19.07.2013.godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Saziv za 2. godišnju sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na oglasnoj tabli Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:
Srđan Amidžić s.r.

Izvod iz cjenovnika usluga

  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
  • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
  • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
  • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
  • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 15.11.2018

 

13,00   Kutić Mirjana

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

smrtovnice.jpg

Pretraživanje