JAVNO KOMUNALNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

Gradsko groblje Banja Luka

Novosti

Osnivačka Skupština "Gradskog groblja" JK a.d.

Obavještavamo sve akcionare da je za 23.12.2011. godine sazvana Osnivačka Skupština "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka.
R E P U B L I K A  S R P S K A
      GRAD BANJA LUKA
        - Gradonačelnik-

Na osnovu člana 5. stav 4. Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave ( Sl.gl.RS broj:50/10 ) i člana 55. Statuta Grada Banja Luka, Gradonačelnik grada Banja Luka,

S A Z I V A

Osnivačku Skupštinu "Gradskog groblja" JK a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 23.12.2011.godine (petak) u 12,00 časova u prostorijama Fonda zdravstvenog osiguranja RS (plava sala)  u Ul. Zdrave Korde broj 8 u Banjaluci.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D n e v n i    r e d

 1. Izbor radnih tijela:

-          Komisije za glasanje;

-          Kandidacione komisije;

-          zapisničara i

-          brojača glasova.                                                                                                                                                                                        

 1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skuštine i njegovog zamjenika;
 2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
 3. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Etičkog kodeksa Društva;
 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2010.god. i Izvještaja nezavisnog revizora;
 6. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora ODKJP "Gradsko groblje" Banjaluka;
 7. Donošenje Odluke o preimenovanju Upravnog odbora u privremeni Nadzorni odbora Društva;
 8. Izbor Komisije  za primopredaju dužnosti između dosadašnjeg Nadzornog odbora i Upravnog odbora koji privremeno obavlja dužnost Nadzornog odbora Društva;
 9. Donošenje Odluke o kriterijumima za izbor članova Nadzornog odbora Društva;
 10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Društva;
 11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Društva.

U slučaju da se Osnivačka Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 04.01.2012.godine (srijeda) u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08-14 časova u Upravnoj zgradi "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka Ul.Sime Matavulja br.8, Banja Luka.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Društvu. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i Prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "ZA", "PROTIV" prijedloga odluke, ili je "Uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.

Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: "Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka, Ul. Sime Matavulja br.8, Banja Luka (za Komisiju za glasanje), ili direktno na protokolo (Upravna zgrada) najkasnije do početka sjednice.

Saziv za sjednicu osnivačke skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na Oglasnoj tabli Društva.
                                                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                                   Dragoljub Davidović, dipl.inž.elektrotehnike

Izvod iz cjenovnika usluga

 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače do 24 časa 44.50 KM
 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za svaki naredni dan (do 3 dana) 28.50 KM
 • Korištenje mrtvačnice i hladnjače za period duži od 3 dana svaki naredni dan 5.85 KM
 • Pogrebna oprema (sanduk) od 211.00 KM
 • Korištenje kapele (izlaganje pokojnika na odar i ispraćaj na drugo groblje) 58.50 KM
 • Upotreba i upravljanje ozvučenjem 29.50 KM

Lokacija VRBANJA

Raspored sahrana za 15.11.2018

 

13,00   Kutić Mirjana

Lokacija POBRĐE

Raspored sahrana za 13.07.2017


14:00 Katana Esad

Anketa

Da li ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Slučajna slika

DSC02464-600.jpg

Pretraživanje